Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Informacje publiczne będące w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej i niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są na wniosek. Przykładowy druk wniosku stanowi załącznik: Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z przygotowanego druku, pod warunkiem że zawiera on niezbędne elementy umożliwiające udzielenie i przekazanie odpowiedzi.
Wniosek może być przekazany w dowolnej postaci, np. osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej skrzynki podawczej, poczty elektronicznej lub faksem.

W przypadku wniosków przekazywanych pocztą elektroniczną, należy przesyłać je na adres:
wnioski@mbp.olsztyn.pl
Nie jest wymagane opatrywanie takich wniosków podpisem elektronicznym.

Odpowiedź na wniosek udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w tym terminie Miejska Biblioteka Publiczna wysyła do wnioskodawcy pismo z informacją o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację – nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn reprezentowana przez Dyrektora.
 2. W Urzędzie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” bądź e-mailowy: iod@mbp.olsztyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).
 4. Dane przez Panią/Pana udostępnione mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.
 • Sprawozdanie merytoryczne MBP w Olsztynie za 2019 rok – PLIK PDF
 • Sprawozdanie merytoryczne MBP w Olsztynie za 2018 rok – PLIK PDF
 • Sprawozdanie merytoryczne MBP w Olsztynie za 2017 rok – PLIK PDF
 • Sprawozdanie merytoryczne MBP w Olsztynie za 2016 rok – PLIK PDF
 • Sprawozdanie merytoryczne MBP w Olsztynie za 2015 rok – PLIK PDF
 • Sprawozdanie merytoryczne MBP w Olsztynie za 2014 rok – PLIK PDF
 • Sprawozdanie merytoryczne MBP w Olsztynie za 2013 rok – PLIK PDF
 • Sprawozdanie merytoryczne MBP w Olsztynie za 2012 rok – PLIK PDF
 • Sprawozdanie merytoryczne MBP w Olsztynie za 2011 rok – PLIK PDF
 • Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za 2019 rok – PLIK PDF 1, PLIK PDF 2
 • Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za 2018 rok – PLIK PDF 1, PLIK PDF 2
 • Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za 2017 rok – PLIK PDF 1, PLIK PDF 2
 • Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za 2016 rok – PLIK PDF
 • Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za 2015 rok – PLIK PDF
 • Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za 2014 rok – PLIK PDF

BIP składa się z:

 1. Menu górnego zawierającego przejścia do:
  • strony startowej Biuletynu Informacji Publicznej,
  • informacji ogólnych o bibliotece,
  • serwisu internetowego biblioteki;
 2. Menu przedmiotowego (po prawej stronie serwisu)  zawierającego odnośniki do podstron BIP;
 3. Modułu wyszukującego znajdującego się nad menu przedmiotowym;
 4. Okno głównego, w którym wyświetlane są informacje zawarte na poszczególnych stronach BIP;

Każdy dokument w Biuletynie zawiera takie informacje jak:

 • data utworzenia (na zielonym polu) i autor dokumentu
 • data i autor ostatniej modyfikacji

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie prowadzi następujące rejestry i zestawienia:

 1. Rejestr zamówień publicznych
 2. Ewidencja pracowników
 3. Rejestr zbiorów bibliotecznych (księgi inwentarzowe, ubytki, wpływy)
 4. Ewidencja wypożyczeń zbiorów bibliotecznych
 5. Rejestr czytelników
 6. Ewidencję środków trwałych
 7. Ewidencję środków nietrwałych – księgi inwentarzowe
 8. Rejestr korespondencji
 9. Rejestr list płac
 10. Ewidencja finansowo-księgowa
 11. Ewidencja wynagrodzeń pracowników
 12. Ewidencja czasu pracy
 13. Archiwum zakładowe
 14. Książka kontroli
 15. Rejestr druków ścisłego zarachowania
 16. Rejestr delegacji
 17. Rejestr skarg i wniosków
 18. Rejestr wypadków przy pracy

* nie dotyczy:

 • instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury, i innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.6)), w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności,
 • jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.7), w zakresie informacji publicznych służących ich działalności oświatowej.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu w celu ich ponownego wykorzystywania

 • Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:
  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
  • udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej (np. zamieszczona w miejskich serwisach internetowych, wprowadzona do obrotu egzemplarzy zawierających informację);
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
 • Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:
  • dla informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej:
   Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

   • poinformowania o źródle (adres www BIP podmiotu), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
   • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
   • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
  • dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:
   Gmina Miejska Kraków określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 • Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:
  Urząd zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.
 • Tryb wnioskowy udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania:
  • Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
   • informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
   • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
  • Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
   W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  • Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
  • Urząd może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
   Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

   • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
   • koszty elektronicznych nośników danych;
   • koszty pracy dodatkowej;
   • koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

   Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 • Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
  • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
  • Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:
   • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
   • uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Urząd uzyskał dany utwór.
  • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:
   • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
   • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 • Zasady odpowiedzialności
  Urząd nie ponosi odpowiedzialności za:

  • szkody spowodowane pozyskaniem informacji publicznych lub ponownym wykorzystaniem informacji publicznej z naruszeniem warunków udostępniania i ponownego wykorzystania informacji publicznej zamieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnianej na wniosek;
  • szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji publicznej przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji publicznej z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Przy pisemnym załatwieniu sprawy stosuje się następujące formy:
1) odręczną,
2) korespondencyjną,
3) inną (np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem, na formularzu).

Forma odręczna jest skróconym sposobem załatwienia sprawy i polega na sporządzeniu przez referenta, po zarejestrowaniu sprawy, bezpośrednio na otrzymanym piśmie, zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub na sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwienia.

Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu przez referenta projektu pisma załatwiającego sprawę.

Załatwienie spraw może być:
1) tymczasowe – gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
2) ostateczne – gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę w MBP.

Referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każda sprawa załatwiana jest oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.

W sprawach nieskomplikowanych, których sposób załatwienia jest uzgodniony z aprobującym, można mu przedkładać pismo w czystopisie (z kopią) – do podpisania.

Jeżeli załatwienie sprawy w zakreślonym terminie nie jest możliwe, ze sprawą postępuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów załatwienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu.

Pisma i wnioski można składać:

 • osobiście w sekretariacie Biblioteki,
 • za pośrednictwem poczty,
 • pocztą elektroniczną
 • faksem.

Pisemne skargi i wnioski można składać:

 • osobiście w sekretariacie Biblioteki,
 • za pośrednictwem poczty,
 • pocztą elektroniczną
 • faksem.

Telefoniczne skargi i wnioski można zgłaszać w sekretariacie Biblioteki od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biblioteki. Osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w środy, w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie dyrekcji Biblioteki przy ul. Rodziewiczówny 2 w Olsztynie. Interesantów przyjmuje Dyrektor lub jego Zastępca.

Dyrektor przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski w sprawach, których dotychczasowy sposób załatwienia budzi zastrzeżenia. Zastępca Dyrektora przyjmuje oraz rozpatruje i załatwia skargi i wnioski w sprawach objętych zakresem działania nadzorowanych jednostek organizacyjnych. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora. Nadzór bieżący nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Zastępca Dyrektora.Skarga nie może być przekazana do załatwienia komórce organizacyjnej lub pracownikowi, jeżeli zawarte w niej zarzuty dotyczą ich działalności. Pracownicy lub jednostki organizacyjne, których działalności dotyczy skarga, mają obowiązek udostępnienia wszelkich danych osobie sprawdzającej zasadność tej skargi. Wnioski dotyczące wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracowników winnych nieterminowego lub niewłaściwego załatwienia skargi przedkłada Dyrektorowi Zastępca Dyrektora.Zgłaszających się do Dyrektora w sprawach skarg i wniosków oraz pisma dotyczące tych zagadnień rejestruje specjalista ds. kancelaryjno-biurowych w odrębnym rejestrze. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).