Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO – Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn.
 2. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych,
  z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mbp.olsztyn.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, ul. Rodziewiczówny 2, 10-030 Olsztyn.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –  Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach realizacji procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia procesu obecnej rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych; oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej w siedzibie Administratora lub w formie elektronicznej na adres: kadry@mbp.olsztyn.pl
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 9. Administrator, w ramach przetwarzania danych osobowych, nie korzysta z systemów i nie stosuje metod, służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Podanie danych osobowych w związku z rekrutacją jest obligatoryjne w oparciu
  o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Zakres danych osobowych, których może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wskazany został w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 917), pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą.