Wartość mienia MBP na koniec roku 2018
Wartość brutto aktywu
A. Aktywa trwałe 9 729 750,60
I. Wartości niematerialne i prawne 839 097,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe 8 890 653,36
1. Środki trwałe 8 890 653,36
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 951 472,57
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 578 102,49
1.4. Środki transportu 86 500,00
1.5. Inne środki trwałe 5 274 578,30

Post Navigation