Wartość mienia MBP na koniec roku 2019
Wartość brutto aktywu
A. Aktywa trwałe 9 852 797,96
I. Wartości niematerialne i prawne 839 097,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe 9 013 700,72
1. Środki trwałe 9 013 700,72
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 951 472,57
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 505 242,20
1.4. Środki transportu 86 500,00
1.5. Inne środki trwałe 5 470 485,95

Post Navigation