Pisemne skargi i wnioski można składać:

  • osobiście w sekretariacie Biblioteki,
  • za pośrednictwem poczty,
  • pocztą elektroniczną
  • faksem.

Telefoniczne skargi i wnioski można zgłaszać w sekretariacie Biblioteki od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biblioteki. Osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w środy, w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie dyrekcji Biblioteki przy ul. Rodziewiczówny 2 w Olsztynie. Interesantów przyjmuje Dyrektor lub jego Zastępca.

Dyrektor przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski w sprawach, których dotychczasowy sposób załatwienia budzi zastrzeżenia. Zastępca Dyrektora przyjmuje oraz rozpatruje i załatwia skargi i wnioski w sprawach objętych zakresem działania nadzorowanych jednostek organizacyjnych. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora. Nadzór bieżący nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Zastępca Dyrektora.Skarga nie może być przekazana do załatwienia komórce organizacyjnej lub pracownikowi, jeżeli zawarte w niej zarzuty dotyczą ich działalności. Pracownicy lub jednostki organizacyjne, których działalności dotyczy skarga, mają obowiązek udostępnienia wszelkich danych osobie sprawdzającej zasadność tej skargi. Wnioski dotyczące wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracowników winnych nieterminowego lub niewłaściwego załatwienia skargi przedkłada Dyrektorowi Zastępca Dyrektora.Zgłaszających się do Dyrektora w sprawach skarg i wniosków oraz pisma dotyczące tych zagadnień rejestruje specjalista ds. kancelaryjno-biurowych w odrębnym rejestrze. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Post Navigation