1. Biblioteka realizuje zadania własne gminy i należące do miasta na prawach powiatu w zakresie działalności kulturalnej.
 2. Zadaniem statutowym Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
 3. W szczególności do zadań statutowych Biblioteki należy:
  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Olsztyna oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • zaspokajanie potrzeb informacyjnych, opracowywanie i publikowanie zestawień bibliograficznych, a także innych materiałów informacyjnych,
  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym,
  • otaczanie szczególną opieką czytelniczą dzieci i młodzieży,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, instytucjami naukowymi, oświatowo-wychowawczymi, stowarzyszeniami w zakresie współtworzenia i promowania działań służących kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, upowszechnianiu wiedzy i kultury, tworzeniu warunków do rozwijania twórczości artystycznej, zwłaszcza literackiej oraz aktywności zawodowej,
  • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
  • współpraca z bibliotekami, instytucjami kultury i stowarzyszeniami z miast bliźniaczych miasta Olsztyn i innymi ośrodkami z krajów nadbałtyckich.
 4. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska a w szczególności świadczenie usług informacyjnych, bibliograficznych, reprograficznych, sprzedaży książek i innych materiałów bibliotecznych.

Koncepcja działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w latach 2020 – 2025 – PLIK PDF

Post Navigation